3del5

Analysis and publications

 

 • деловно опркружување
  -деловни сектори,
  -мали и средни претријатија,
  -работни односи,
  -индустриски релации,
  -едукација и неформални образовни програми,
  -корупција,
  -јавно приватно партнерство,
  -економски совети,
  -инспекциски надзор,
  -општествено одговорни практики