+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1

WIM

WIM

Во согласност со вредностите и потребите на ЕУ во индустриските односи, важно е да се подигне свеста за значењето на улогата на претставниците на вработените во компаниите не само во земјите-членки на ЕУ, туку и во земјите кои се во било која фаза од процесот на пристапување кон ЕУ. За таа цел, во минатото успешно се имплементираа два проекти – “WIM: Вклучување на вработените за подобро и одржливо управување во претпријатијата во Словенија, Македонија, Црна Гора и Србија” и “WIM2: Вклучување на вработените – директно кон предизвиците”. Додека целта на проектот WIM беше да се идентификуваат моменталните состојби и постојното законодавство за вклученост на вработените во претпријатијата (главно) во земјите кандидати, како и да се иницираат активности за запознавање на националните социјални партнери, органи и актери на ниво на компанија со содржината на ЕУ Законот за вклучување на вработените, проектот WIM2 беше фокусиран на барање конкретни решенија или можни начини за пренесување на тој дел од европскиот правен поредок, кој се однесува на учеството на вработените во процесите на донесување одлуки.

Проектните активности покажаа дека ниту еден од учесниците во ЕУ нема правна рамка за учество на вработените во претпријатијата. Но, сите од нив имаат добро организирани синдикати, основани на сите нивоа – ниво на компанија, ниво на филијали и национално ниво. Кандидатите на ЕУ треба да работат на подигнување на свеста за потенцијалните придобивки од спроведувањето на моделот на учество на работници во процесите на донесување одлуки, како и за идентификување на предизвиците и менталните бариери што може да го попречат таквото спроведување. Клучниот иден предизвик не е само правна природа, туку предизвик за поставување на институтот за учество на вработените во донесувањето на одлуки во постојната рамка за правни и културни индустриски односи. Во иднина е неопходно да се работи со синдикатите во однос на ова прашање, да ја дефинираат нивната улога во очекуваната идна држава и консензусно да ја редефинираат улогата на синдикатите ако се сметаат за неопходни и да ја разграничат улогата на синдикатите и работничките совети во иднина .

Активностите на проектот WIM3 беа  префрлени од општо информативни во конкретни. Имено, со овој дел од WIM серијата проекти ќе се имплементира експеримент во пилот-компании (имплементација на нацрт-законите за вклучување на вработените врз основа на решенијата од WIM2 “Учество на работниците во Законот за управување”). Ова додаде вредност и ги воведе вистинските придобивки од учеството на вработените во процесите на донесување одлуки. Активностите и резултатите се однесуваа на сите релевантни засегнати страни – влади, работодавачи и синдикати, не само во земјите каде што се спроведуваше експериментот (Македонија, Црна Гора), туку и во другите кандидати за ЕУ ​​и потенцијални кандидати.

Партнери во серијата WIM проекти:

ZDS – Здружението на работодавачи на Словенија;

UPCG- Здружението на работодавачи на Црна Гора;

HUP  – Здружението на работодавачи на Хрватска;

БКМ – Бизнис Конфедерација на Македонија;

CPM – Центар за управување на учесниците;

BDA – Конфедерација на германски организации на работодавачи.

Литература:

WIM – Национален и европски социјален дијалог 

WIM3 – Вклучување на работниците во менаџментот – покренуње на свеста, експеримент и мониторинг