+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home proekti ИЗВЕШТАИ ИЗВЕШТАИ: Социјален дијалог БКМ низ годините

ИЗВЕШТАИ: Социјален дијалог БКМ низ годините

ИЗВЕШТАИ: Социјален дијалог БКМ низ годините

Во 2019 година, ја зацврстивме нашата глобална позиција како најголема национална организација на работодавачи. Ова дополнително ја зајакнува нашата посветеност и одговорност за поддршка на работодавачите, претприемачите и деловните организации во остварувањето на нивниот вистински потенцијал. Всушност, ние го гледаме како наша основна дејност. Тоа ни помогна да ја постигнеме нашата водечка позиција и ќе ни помогне во нашето патување кон нашата крајна цел да ги допре деловните животи на работодавците на национално и на глобално ниво. Па зошто растот ни е толку важен? Што е најважно, сакаме да растеме затоа што сакаме да им дадеме шанса на повеќе работодавци да растат со нас, обезбедувајќи им уште подобро деловно опкружување и можности.

Поради пандемијата COVID-19 што се случи во Северна Македонија во 2020 година, внатрешното работење на БКМ и здравствениот систем на Северна Македонија севкупно значително се променија. Пандемијата беше катализатор за корисни промени. На почетокот на 2020 година, BCM го доживеа првиот бран на пандемијата COVID-19. И покрај тоа што ситуацијата изгледаше како да животот веројатно ќе се врати во нормала, по неколку месеци протоколи за здравје и безбедност, тоа не беше случај. Вториот бран пристигна во средината на годината, по што следеше трет бран, при што секој бран на инфекции носи повеќе случаи и хоспитализирања од претходниот. Третиот бран, го намали бројот на случаите и резултираше со успешни кампањи за подигање на свеста за заштита и безбедност, па владата на Северна Македонија го објави својот план за рестартирање кон крајот на мај. Но, иако се чинеше дека пандемијата ќе заврши наскоро, тоа не беше случај.

Во 2021 година пандемијата продолжи. Поголемиот дел од надворешната работа на BCM во текот на таа година се фокусираше на поддршка на членовите и засегнатите страни во одговорот на провинциската пандемија. BCM работеше со членовите за решавање, ублажување и воспоставување конзистентни практики за работни односи поврзани со COVID-19, особено во однос на измените на Законот за стандарди за вработување, платите за пандемијата, прераспоредувањето на здравствените работници за поддршка на провинцискиот одговор на пандемијата, прашањата за распоред и прекувремена работа, меѓународните патување и проблеми со грижата за децата кои произлегуваат од нарушена учебна година. Реакцијата на пандемијата на Северна Македонија бара од владата, работодавачите, синдикатите и здравствените работници да работат заедно повеќе од кога било, а БКМ одигра значајна улога во зближувањето на различните страни, свикувајќи редовни состаноци со синдикатите во здравствениот сектор. Оваа работа беше невидена, сложена, интензивна и многу успешна.

Социјален дијалог низ анализите на БКМ

Вклучување на вработените во процесот на донесување одлуки

Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со своите партнери во проектот од Словенија (CPM, ZDS), Црна Гора (UPCG), Хрватска (HUP) и со поддршка на Германија (BDA) го спроведоа проектот WIM 2, чија цел е да се подигне свеста на потенцијалните придобивки од спроведувањето на учеството на работниците во процесот на донесување одлуки, идентификување на предизвиците и менталните бариери кои би можеле да го попречат  спроведувањето на моделите на учество, пребарувањето на специфични решенија или можни начини за пренесување на тој дел од правниот поредок, кој се однесува на учество на вработените, во процесите на донесување одлуки.

Партнерите во проектот, ја подготвија оваа анализа-публикација со цел да се покаже правната и фактичката рамка на учеството во вклучување на вработените во процесот на донесување одлуки, и критичко изготвување и претставување на два модели на учество во две земји-членки и формирање на препораки за ефикасен трансфер на релевантните делови од европскиот правен поредок во националното законодавство на идните членки, имајќи ги предвид заклучоците од истражувањето направено во земјите кои се партнери на проектот.

 Пристапете до анализата тука.

Социјален дијалог во туризмот и угостителството

Преку овој проект, мерките кои беа донесени беа промовирани и на интернационално ниво, со цел да се предизвика ефект кој би ги забрзал економските,
социјалните и комуникациските текови со регионот. Преку проектот , исто така, се зајакна и се обнови соработката помеѓу земјите од Југоисточна Европа.

Словенија,од нејзиното пристапување во ЕУ,го има многу подобрено својот систем за социјален дијалог и има остварено голем број успешни резултати во социјалниот дијалог, како на национално така и на секторско ниво. Бидејќи ЗДС тесно соработува со работодавците и со синдикалните организации во Југоисточна Европа и има воспоставено добри односи меѓу нив во областа на економијата и во секоја друга област, сакавме да помогнеме во реализацијата на одржлив економски и социјален развој во земјите од регионот. Бидејќи секторот за туризам и угостителство е стратешки сектор во земјите учеснички, а и врз основа на силен бипартитен социјален дијалог, ЗДС во соработка со EFFAT и со BUSINESSEUROPE обезбедија експертиза и добри практики на партнерите во проектот и споделија искуства во создавање ефикасен систем за социјален дијалог со нашите партнерски земји од Југоисточна Европа кои се клучни за оваа гранка.

Земји-кандидати, Македонија, Црна Гора и Србија, имаат само скромно развиен социјален дијалог, за разлика од Хрватска, која има примери на добри практики за тоа како да се подобри колективниот договор во секторот за туризам и угостителство. Исто така, проектните партнери (особено во земјите- кандидати за членство) го немаат знаењето за тоа како да се одговори на економската криза и како да го адаптираат социјалниот дијалог на предизвиците (модернизација на пазарите на труд, флексибилност и безбедност, работното време, вештини, квалитетот на работата, и пристојна работа).

 Пристапете до анализата тука.