+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home USLUGI БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Безбедноста и здравје при работа е мултидисциплинарна област која се однесува на безбедноста, здравјето и благосостојбата на луѓето на работа. Преку БЗР се поттикнува безбедна и здрава работна средина. Дополнително, БЗР ја штити и пошироката јавност која може да биде под влијание на професионалното опкружување.

Работодавачите имаат заедничка должност да водат разумна грижа за безбедноста на своите вработени. Покрај законските решенија, исто така може да се наметнат и други општи должности и да се создадат владини тела чии овластувања опфаќаат регулирање на прашањата од областа на безбедноста при работа.

Бизнис Конфедерација на Македонија им помага на компаниите да промовираат здрави работни места за своите работници преку редовно советување и консултирање како и преку изготвување на прирачници, настани и обуки кои поттикнуваат разновидна, инклузивна и здрава работна сила.