+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

Интернационални партнерства и договори

• Договор за соработка Холандска Програма за Поддршка на Работдавачи

• Проектно партнерство БИЗНИСЕВРОПА

• Договор за соработка Унија на Работодавачи на Србија

• Договор за соработка Хрватско Здружение на Работодавачи

• Договор за соработка Унија на Работодавачи на Црна Гора

• Договор за соработка Здружение на Работодавачи Босна и Херцеговина

• Договор за соработка Здружение на Работодавачи на Косово

• Договор за соработка Здружение на Работодавачи на Словенија

• Договор за соработка Бизнис Албанија

• Договор за соработка Бугарска Индустриска Асоцијација

• Договор за соработка Бизнис Алијанса на Словачка

• Договор за соработка КОНФАПИ Интернационално Здружение на Мали и Средни Претпријатија

• Договор за соработка Конфедерација за Храна и Пијалоци на ЕУ

• Членка на Европска Асоцијација на Дрвна Индустрија

• Протокол за сорботка Меѓнародна Организација на Трудот

• Членка на Центар на Работодавачи на Јадранскиот Регион- ЦЕРАЈАР

 

Национaлни партнерства и договори

• Договор за соработка Државна Комисија Спречување на Корупцијата

• Договор за соработка Занаетчиска Комора на Скопје-Здружени Занаетчии од Скопје

• Договор за соработка Занаетчиска Комора на Р. Македонија-Здружени Занаетчии на Р.М

• Договор за соработка Македонска Асоцијација за Човечки Реурси – Менаџери од Стопнаството

• Договор за соработка Макам-Транс – работодавачи од транспортниот сектор

• Договор за соработка Стопанска Комора на СевероЗападна на Македонија

• Договор за соработка Асоцијација на Агенции за Привремени Вработувања

• Договор за соработка Туристичко – угостителска комора при Соуз на Стопански Комори на Р.М.

• Договор за соработка Туристичка Комора на Македонија

• Договор за соработка “CeProSARD“ НГО од област на обновливи извори на енергија, заштита на животната средина и руралниот развој

• Договор за соработка Асоцијација на Инструктори и Авто Школи

• Договор за соработка Асоцијација на работодавачи од Сообраќајот и Врски

• Договор за соработка Национална Асоцијација на Кабелски Мрежи и Оператори

• Договор за соработка Кластер за Дрвна Индустрија

• Договор за соработка „ТАРГЕТ“ комуникации- експертски анализи и истражување

• Договор за соработка „Фуд Консултинг“ апликации и стандарди

• Договор за соработка Центар за Безбедност и Здравје на Работа Тетово

• Договор за соработка Државен Завод за Заштита на Лични Податоци

• Договор за соработка Центар за Стручно Образование

• Договор за соработка Унија на Автономни Независни Синдикати на Македонија

• Договор за соработка Средно Угостителско Училиште -Крушево

• Договор за соработка Економски Факултет-УКИМ

• Договор за соработка Федрација на Фармери на Р.М