Оваа платформа е развиена и изработена во рамките на проектот “Правна и ресурсна платформа“, финансиски поддржан oд проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог” спроведуван од Меѓународната организација на трудот, а поддржан од Европска Унија. Содржината на оваа платформа на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија и на Меѓународната организација на трудот.