slif4

KBM -Prioritetet e biznesit

Politikat e biznesit dhe Prioritetet Biznesit KBM
Puna jonë ndoshta ka prekur tashmë kompaninë tuaj. Ne punojmë pa pushim për të ndikuar në qeveri, organet rregullatore dhe institucionet e tjera për të mbajtur një klimë të favorshme për biznesin dhe punëdhënësve në Maqedoni.
Këto dokumente japin informacion, rekomandime dhe udhëzon që mbulojnë fusha të ndryshme të politikës së biznesit dhe funksionimin e biznesit në realitet.
Qasja në Financa
Sundimi i ligjit
Konkurrenca e pandershme
Legjislacioni i punës
Konkurrenca
Pretriemachko mësuarit (arsimi dhe trajnimi)
Antikorrupsion