+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home proekti АНАЛИЗА: Иновации во Македонија

АНАЛИЗА: Иновации во Македонија

АНАЛИЗА: Иновации во Македонија

  • Иновации во Македонија

Работниот пакет 3 на проектот CIDE-NET: “Потреби и потенцијали за иновации” предвидува доставување на анализата: “Осврти на претприемачки екосистеми во земјата и анализи на потребите”. Овој РП се состои од Национален извештај во два дела: “Прв дел – Екосистем за иновации на претпријатијата” и “Втор дел: Иновативни активности на претпријатија – перформанси, пропусти и анализа на потреби”.

Во првиот дел од извештајот се дадени информации и коментари за институционални, правни, технички и други аспекти на екосистемот во кој работат македонските претпријатија. Информациите се добиени од национални или меѓународни извори, како и од претходната работа и искуство на организацијата, а авторите исто така контактираа со голем број професионални здруженија и со интервјуирање ги добија своите ставови и предлози за добри практики кои се сметаат за релевантни за да се земат предвид.

Вториот дел од извештајот ги презентира наодите од анкетата спроведена во Македонија. Обемот на истражувањето е да се испитаат анкетираните “Иновативни активности на претпријатијата”, а исто така и “Детерминанти на перформансите на иновациите” и идни перспективи. “Фокус – сектори” за Македонија беа: Туризам, Агро-храна, Креативни индустрии (особено дизајнирање на облека и производство) и трговија на големо и мало.

Пристап до анализата.