WIM2_logo_2015

WIM 2 – Вклучување на вработените – директно кон предизвици 

1 Декември 2014 – 30 ноември 2016

По успешната имплементација на проектот “Вим 1 Вклучување на работниците за подобар и одржлив менаџмент на претпријатија во Словенија, Македонија, Црна Гора и Србија”, со кој се идентификува моменталната состојба на постојното законодавство за вклучување на работниците за подобри услуги за управување во земјите кандидати, како и иницирани активности за запознавање на социјалните партнери и учесници на ниво на компанија со содржината на правото на ЕУ за вклучување на вработените, партнерите на проектот го изразија својот интерес за учество во продолжението на проектот Вим 2. Проектот Вим 1 отвори некои интересни прашања во фирмите и во режија нив да се справат со вклучување на вработените, како составен дел на нивните корпоративни политики.

Главните цели на проектот се:

Зголемување на свеста и разбирање на моменталната ситуација на социјалните партнери, претставниците на компаниите и другите учесници во областа на инволвираност на вработените во корпоративното управување во земјите учеснички во проектот;

Иницирање на транс-национални активности и соработка за подобрување на тековната состојба во областа на вклучување на работниците во новите земји-членки и земјите кандидати;

Промоција на законодавството на ЕУ за инволвираност на вработените во корпоративното управување во земјите учеснички во проектот;

Да се испита можноста за спроведување на acquis communautaire и да подготват препораки/ појдовни точки за регулативата во областа на вклучување на работниците;

Прилагодување на односите меѓу работодавачите и вработените во процесот на промени во вработувањето, како што се: модернизација на пазарот на трудот, квалитетот на работата и достоинствена работа со цел да се зголеми вработеноста и да останат конкурентни.

Партнери во проектот:

ZDS – Здружението на работодавачи на Словенија;

UPCG- Здружението на работодавачи на Црна Гора;

HUP  – Здружението на работодавачи на Хрватска;

БКМ – Бизнис Конфедерација на Македонија;

CPM – Центар за управување на учесниците;

BDA – Конфедерација на германски организации на работодавачи.

 

Очекувани резултати се:

Креирање препораки/појдовна точка за регулатива во областа на вклучување на работниците;

Работилница за подигнување на свеста за законодавството и политиките во вклучувањето на вработените на ЕУ;

Студиска посета на Берлин:

Е-Флаери за вклучување на вработените;

Наменско истражување за да се добие одговор/предлози од компаниите и други релевантни чинители за подобрување на предложените решенија;

Публикација на инволвираност на вработените;

Тркалезна маса со цел да се презентираат резултатите од проектот и разговори со надлежните органи со цел да се креираат идните чекори;

Веб-сајт за вклучување на работниците во процесот на донесување одлуки, промени во вработувањето, модернизацијата на пазарот на трудот .

E- leaflet 1

E- leaflet 2

Е- leaflet 3

Публикација WIM 2 Проект

Show Buttons
Hide Buttons