Повик за e-менторски услуги

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, за потребите на реализирање на буџетските линии 6.5.2. .  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање на e-ментори за обезбедување на е-менторски услуги на претставници од МСП во рамките на проектот “CIDE-NET”  […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons