ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

Овој повик за изразување интерес е наменет за изнаоѓање двајца консултанти и/или консултантски фирми со деловно и економско искуство, кои се квалификувани за развивање предлог политика и план за подобрување на поддршката за развој на претприемачки вештини во Република Северна Македонија. Се повикуваат соработниците и/или консултантските фирми кои се заинтересирани за извршување на долунаведените задачи […]

Read more

Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права

“Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”е проект која има за цел да работи со сите засегнати страни – компании, релевантни институции и носители на одлуки, социјални партнери, граѓански организации и граѓани со цел да ги мотивира да преземат проактивен пристап во имплементацијата на Водечките принципи на ОН. Проектот ќе работи со чинителите за […]

Read more

Повик за изразување интерес

Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување. Целта на ова истражување е да се добие критична и искрена процена на потребите од услуги на членството со цел да се утврди опсегот на услуги кои навистина им се потребни на членовите и за кои би биле подготвени да платат надоместок. Дополнително, потребно […]

Read more

Повик за e-менторски услуги

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, за потребите на реализирање на буџетските линии 6.5.2. .  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање на e-ментори за обезбедување на е-менторски услуги на претставници од МСП во рамките на проектот “CIDE-NET”  […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons