Повик за консултантски услуги

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, за потребите на реализирање на буџетските линии 4.5.1. и 6.5.1.  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање на тематски експерти – за развој на едукативна содржина за тренинг модули поврзани со промоција на иновации […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons