Јавен повик за набавка на услуги за изработување на промотивни материјали и брендирање

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број на договор 2017/393-738) за потребите на реализирање на буџетската линија 5.8.1. Бизнис Конфедерација на Македонија распишува:

ЈАВЕН ПОВИК

За набавка на на услуги за изработка на промотивни материјали за промовирање на бизнис човековите права во рамките на проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”

Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките на проектот: “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права “,финансиски поддржан од Европска Унија  објавува повик занабавка на услуги за изработка на промотивни материјали за промовирање на бизнис човековите права.

 

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се опишани во  јавниот повик.   Уредно пополнетата докумeнтација да се достави најдоцна до 16 часот на 25.12.2018 година.

 

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Show Buttons
Hide Buttons