Услуги

1. Правна помош во областа на работните односи
2. Социјален дијалог
3. Застапување и Лобирање
4. Артикулација на интересите и секторските проблеми преку секторските здруженија
5. Информирање на претприемачите и јавноста за актуелните прашања во македонската економија, подобрување на бизнис климата и промоција на претприемништвото
6. Бизнис поврзување
7. Обуки
8. Посредување
9. Корпоративна општествена одговорност
10. Безбедност и здравје при работа


Бизнис услуги за членовите на БКМ

– директно вклучување во најголемата глобална мрежа на работодавачите, којa ги спојува 150 организации на работодавачи, членови на  Меѓународната организација на работодавачи (The International Organisation of Employers- IOE),
– квалитет на бизнис информации и информации за закони и други правни акти од значење за работењето на компанијата
– застапеност во односите со Владата, синдикатите, други државни органи, национални и меѓународни институции и организации
– правна помош
– бизнис менторство и тренинг,
– учеството во работилници и тркалезни маси за реалните потреби на компании
– попусти и учество во проектот на взаемна солидарност на работодавачите “Работодавачи за работодавачи”
– учество во меѓународни конференции, саеми и форуми за работодавачите

 

Show Buttons
Hide Buttons