Повик за e-менторски услуги

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, за потребите на реализирање на буџетските линии 6.5.2. .  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува:

П о в и к

За ангажирање на e-ментори за обезбедување на е-менторски услуги на претставници од МСП во рамките на проектот “CIDE-NET” 

Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките на проектот: “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“,финансиски поддржан БалканМед  во рамките на Интерег  како дел од програмата за: “Европскиот фонд за регионален развој” објавува повик за ангажирање на e-ментори за обезбедување на е-менторски услуги на претставници од МСП во рамките на проектот CIDE-NET

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се опишани во  јавниот повик.   Уредно пополнетата докумeнтација да се достави најдоцна до 16.00 часот на 28.02.2019 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Бизнис Конфедерација на Македонија.

Show Buttons
Hide Buttons