Повик за консултантски услуги

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, за потребите на реализирање на буџетските линии 4.5.1. и 6.5.1.  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува:

П о в и к

За ангажирање на тематски експерти – за развој на едукативна содржина за тренинг модули поврзани со промоција на иновации и креативност во МСП и иплементација на тематски едукативни работилници во рамките на проектот CIDE-NET

Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките на проектот: “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“,финансиски поддржан БалканМед  во рамките на Интерег  како дел од програмата за: “Европскиот фонд за регионален развој” објавува повик за ангажирање на експерти/консултанти за развој на едукативна содржина за тренинг модули поврзани со промоција на иновации и креативност во МСП и иплементација на тематски едукативни работилници во рамките на проектот CIDE-NET

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се опишани во  јавниот повик.  Уредно пополнетата докумeнтација да се достави најдоцна до 16.00 часот на 30.11.2018 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Бизнис Конфедерација на Македонија.

Show Buttons
Hide Buttons