Повик за изразување интерес

Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување.

Целта на ова истражување е да се добие критична и искрена процена на потребите од услуги на членството со цел да се утврди опсегот на услуги кои навистина им се потребни на членовите и за кои би биле подготвени да платат надоместок. Дополнително, потребно е да се утврди и како да се обезбеди одржливост на новите услуги.

Консултантот треба да достави интегриран извештај кој ќе ги опфаќа клучните наоди и препораки во однос на услугите кои треба да се приоритет за БКМ со оглед на побарувачката и конкуренцијата. Извештајот, исто така, ќе обезбеди анализа на конкуренти за 3 релевантни услуги кои ќе бидат приоритетни за БКМ и план за одржливост за секоја од нив.

Консултантот ќе работи во консултација со БКМ и под административен и технички надзор на Вишиот специјалист на МОТ за активности на работодавачите од подрегионалната канцеларија во Будимпешта.

Консултантот треба да обезбеди појаснување онаму каде што е потребно и да ги вметне можните коментари што ги дава МОТ и да достави конечна верзија на извештајот кој ќе ги задоволи очекувањата на МОТ во утврдениот рок.

Задачата ќе се реализира во периодот април-мај/јуни 2019 година.

Погледнете го целосниот повик на следните линкови:

  1. Повик за изразување интерес
  2. Thirrje për shprehje interesi
  3. Call for expresion of interest. 
Show Buttons
Hide Buttons