logo_work family balance_ZDS_2016

Менување на традиционалниот начин на размислување преку колективните договори во Западен Балкан – улогата на социјалните партнери во усогласување на работата и семејниот живот и родовата еднаквост

Проектот започна во декември 2015 година и ќе трае до декември 2017 година. Партнери во проектот се работодавачите и синдикалните организации од Албанија, Србија, Македонија и Црна Гора и лидер на проектот ZDS – Здружението на работодавачи на Словенија.

Проектот ќе се фокусира на подигнување на свеста и зајакнување на капацитетите на социјалните партнери и другите целни групи во однос на усогласување на деловни и приватни обврски и родовата еднаквост, во поглед на примената на традиционалните размислување и кршење на стереотипите во земјите од Западен Балкан, преку социјалниот дијалог и колективното договарање.

 

• ДИРЕКТИВА 96/34/ЕЗ НА СОВЕТОТ

• Стратегија за родова еднаквост 2013-2020

• Информативен флаер 1

• Информативен флаер 2

• Информативен флаер 3

Show Buttons
Hide Buttons