БКМ дел од проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите”

Бизнис Конфедерација на Македонија е дел од проектот “Мрежа на креативни претпријатија чиј двигател се иновациите”. Проектот CIDE-NET ќе биде имплементиран од шест (6) организации од пет (5) земји (Албанија, Бугарија, Кипар, Македонија и Грција). Тоа ќе им помогне на претприемачите во таргетираните сектори да управуваат со конкурентни и остварливи бизниси и да ја подобрат нивната ефикасност и одржливост. Сите сектори и сите претпријатија во кои креативноста и иновациите би можеле да играат важна улога во зајакнувањето на ефикасноста и конкурентноста се потенцијални корисници на проектот. Транснационалната соработка меѓу претпријатијата во различни земји партнери ќе се промовира преку практични и теоретски активности за учење и поддршка. Образовните активности ќе бидат организирани и поддржани од кориснички иновативни онлајн менторски алатки. Дигиталната платформа ќе биде дизајнирана и изградена за да се олесни обуката и соработката меѓу партнерите, обучувачите и обучувание, а исто така да се поддржи учењето на претприемачите еден од друг.

Проектот ќе ги поддржи размислувањата и можностите на малите и средни претпријатија за транзиција кон интерен екосистем на едно претпријатие, кој е поповолен за конкурентноста и развојот. Проектот разгледува како еволуирале избраните филозофии и практики на претпријатијата и ја разгледуваат ефективноста на нивните стратегии за креативност и иновации. Ги зема во предвид компаративните предности на тие претпријатија и сектори и испитува како нивните нецелосно искористени “сили”, под одредени услови, можат да им дадат предност “прв двигател” во привлекувањето на креативни таленти и спроведување на организациски и стратешки реформи. Конкретно, за целите на предложениот проект, консултациите меѓу партнерите резултираа со привремено идентификување на голем број сектори, како што се обработка на земјоделски суровини, текстил, туризам, ИТ услуги, кои би можеле да претставуваат “фокусни области” за проектните активности и транснационална соработка. Овој проект се фокусира на напорите на МСП за трансформирање на сегашните стратегии и практики, кои се претежно ориентирани кон раст отколку кон иновациите и креативноста. Поттикнувањето на креативноста и иновативноста на малите и средните претпријатија, што доведува до зголемување на работните и организациските вештини, ќе влијае на конкурентноста, особено во тешките економски услови.

Крајната цел на CIDE NET е развојот на програмите за претприемачко учење за промоција на иновативноста и конкурентноста на МСП. Исто така, има за цел да воспостави трајни шеми за обука / менторство за соработка со цел да продолжи со ублажување на недостатоците на слабите и застарените работни вештини и позитивно влијание врз прекуграничната соработка, регионалниот развој и економската конвергенција.

Општата цел на проектот ги одразува потребите и барањата поставени во Стратегиската рамка на ЕУ 2020 за “паметен, одржлив и инклузивен раст”. Принципите кои се напредуваат со стратегијата ЕУ2020 ќе се почитуваат кога ќе се работи на целите и резултатите на нашиот проект. Ова вклучува спроведување на европска соработка во обуката од перспектива за доживотно учење, при што поефикасно се користи отворениот метод на координација (OMC) и се развиваат синергии помеѓу партнерите и различните други засегнати страни.

Show Buttons
Hide Buttons